Algemene voorwaarden – Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling

 

Artikel 1 Algemeen

1.1. Definities:

a. Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp (handelsnaam van Sylvia Breman): de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder   nummer 73981141, gevestigd aan Rosa Spierstraat 123, 2135 TS Hoofddorp                                   

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp een overeenkomst sluit;

c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en de Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp                                                                                                 

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of ander voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.                                                                                                                           

1.3. Eventuele afwijkingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.                                                                              

1.4. Indien een of meerdere der bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht     

Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 Levertijd

3.1. De door Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.                                                                                                    

3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 Verkregen informatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W.                                                                 

5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp op de factuur aan te geven wijze.                              

6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

6.3 Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever is verplicht ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp geleverde dienst(en).

7.2. Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.

7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp zijn verstrekt, heeft Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

7.4. Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Zichtbaar Verschil Verkoopstyling te Hoofddorp kenbaar behoorde te zijn.

7.5. Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6. Indien Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7.7. Alle aanspraken jegens Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 8 Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Zichtbaar Verschil Verkoopstyling te Hoofddorp geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 Klachtenregeling

9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Zichtbaar Verschil Vastgoedstyling te Hoofddorp worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. Zichtbaar Verschil Verkoopstyling te Hoofddorp zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Diversen

10.1. Zichtbaar Verschil Verkoopstyling te Hoofddorp is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Zichtbaar Verschil Verkoopstyling te Hoofddorp gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

10.3. Zichtbaar Verschil Verkoopstyling te Hoofddorp is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Zichtbaar Verschil Verkoopstyling te Hoofddorp tot mededeling verplicht.

10.4. Zichtbaar Verschil Verkoopstyling te Hoofddorp heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat Zichtbaar Verschil Verkoopstyling te Hoofddorp de opdracht heeft uitgevoerd.

10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Zichtbaar Verschil Verkoopstyling te Hoofddorp is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 11

11.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Zichtbaar Verschil Verkoopstyling te Hoofddorp voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.

11.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door Zichtbaar Verschil Verkoopstyling te Hoofddorp gebruikt kunnen worden.

11.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.